منوی دسته بندی

اعترافات یک برنامه نویس

روی سیاه برنامه‌نویس بودن!

اعترافات یک برنامه‌نویس فول‌استک بعد از 8 ساعت کار تازه به خانه رسیده‌ای، تمام روز مشغول پاسخ دادن به تلفن‌ها و ایمیل‌ها بوده‌ای تا مشتری جدیدی پیدا کنی و برای…